Keka-Poo's Poems

I Like Da Way It Fell !!!!!!!!!!!!!!!1

Black Poem | Sex Poem : i lik da wa it fel wind he iz inside of me how he starts out da wa he start 2 kizz me on mi lipz.den he start suckin my tities.den he go dow a little fotha.he lic mi body den started goin dow even fortha n start eatin me out.den he stic it n slow n put it n dipa,dipa,dipa,n dipa.den wi start kizz, m

Continue Reading
1